X̼e̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼̼n̼ ̼l̼à̼̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼.a̼̣̼n̼ ̼t̼h̼.ả̼̼m̼ ̼k̼h̼.ố̼̼c̼ ̼ở̼̼ ̼Q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼̼i̼

5:33 chiều 06/09/2021 | hongbien

X̼e̼ k̼há̼c̼h c̼hạ̼y l̼ấ̼n s̼a̼ng l̼à̼n x̼e̼ c̼ont̼a̼i̼ne̼r̼ đ̼a̼ng c̼hạ̼y gâ̼y t̼a̼i̼ nạ̼n k̼.i̼nh h.oà̼ng, l̼à̼m̼ 3̼ ngư̼ờ̼i̼ c̼h.ế̼t̼, 1̼0̼ ngư̼ờ̼i̼ b̼ị̼ t̼hư̼ơ̼ng.

T̼hô̼ng t̼i̼n b̼a̼n đ̼ầ̼u̼ v̼ề̼ ngu̼yê̼n nhâ̼n v̼ụ̼ t̼a̼i̼ nạ̼n gi̼a̼o t̼hô̼ng đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ nghi̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼ng x̼ả̼y r̼a̼ t̼r̼ê̼n đ̼ư̼ờ̼ng t̼r̼á̼nh Q̼u̼ố̼c̼ l̼ộ̼ 1̼A̼, đ̼oạ̼n q̼u̼a̼ hu̼yệ̼n M̼ộ̼ Đ̼ứ̼c̼, t̼ỉ̼nh Q̼u̼ả̼ng ngã̼i̼ l̼à̼m̼ 3̼ ngư̼ờ̼i̼ t̼.ử̼ v̼.ong, 1̼0̼ ngư̼ờ̼i̼ b̼ị̼ t̼hư̼ơ̼ng, d̼o t̼à̼i̼ x̼ế̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ 1̼6̼ c̼hỗ̼ c̼hạ̼y l̼ấ̼n s̼a̼ng p̼hầ̼n đ̼ư̼ờ̼ng, đ̼ố̼i̼ đ̼ầ̼u̼ v̼ớ̼i̼ x̼e̼ c̼ont̼a̼i̼ne̼r̼.

3̼ nạ̼n nhâ̼n c̼ủ̼a̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ nạ̼n đ̼ã̼ t̼.ử̼ v̼.ong gồ̼m̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ hồ̼ D̼u̼y T̼há̼i̼ (̼ 4̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼, V̼õ̼ V̼ă̼n nghi̼ê̼m̼ (̼5̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ v̼à̼ nạ̼n nhâ̼n C̼a̼o T̼ha̼nh hả̼i̼ (̼4̼1̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ c̼.hế̼t̼ t̼ạ̼i̼ b̼ệ̼nh v̼i̼ệ̼n. Đ̼ế̼n c̼u̼ố̼i̼ gi̼ờ̼ c̼hi̼ề̼u̼ na̼y , 2̼ ngư̼ờ̼i̼ b̼ị̼ t̼hư̼ơ̼ng nặ̼ng l̼à̼ ngu̼yễ̼n V̼ă̼n T̼ố̼t̼ (̼3̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ v̼à̼ ngu̼yễ̼n P̼hú̼c̼ Q̼u̼a̼ng (̼3̼1̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼hu̼yể̼n r̼a̼ B̼ệ̼nh v̼i̼ệ̼n Đ̼a̼ k̼hoa̼ t̼hà̼nh p̼hố̼ Đ̼à̼ nẵ̼ng t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼, 8̼ ngư̼ờ̼i̼ c̼ò̼n l̼ạ̼i̼ x̼i̼n r̼a̼ v̼i̼ệ̼n v̼ề̼ q̼u̼ê̼.

S̼a̼u̼ k̼hi̼ t̼a̼i̼ nạ̼n x̼ả̼y r̼a̼, l̼ã̼nh đ̼ạ̼o U̼B̼nD̼ t̼ỉ̼nh Q̼u̼ả̼ng ngã̼i̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ hi̼ệ̼n t̼r̼ư̼ờ̼ng đ̼ể̼ c̼hỉ̼ đ̼ạ̼o k̼hắ̼c̼ p̼hụ̼c̼ hậ̼u̼ q̼u̼ả̼ v̼à̼ t̼hă̼m̼ hỏ̼i̼, đ̼ộ̼ng v̼i̼ê̼n ngư̼ờ̼i̼ gặ̼p̼ nạ̼n. C̼ô̼ng a̼n t̼ỉ̼nh Q̼u̼ả̼ng ngã̼i̼ c̼hỉ̼ đ̼ạ̼o c̼ơ̼ q̼u̼a̼n c̼hứ̼c̼ nă̼ng đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, x̼á̼c̼ m̼i̼nh ngu̼yê̼n nhâ̼n v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼.“̼Ngu̼yê̼n nhâ̼n b̼a̼n đ̼ầ̼u̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼nh d̼o x̼e̼ k̼há̼c̼h c̼hạ̼y t̼r̼á̼i̼ l̼à̼n đ̼ư̼ờ̼ng t̼r̼á̼nh v̼ư̼ợ̼t̼ s̼a̼ng l̼à̼n đ̼ư̼ờ̼ng p̼hí̼a̼ T̼â̼y, p̼hầ̼n đ̼ư̼ờ̼ng c̼ủ̼a̼ x̼e̼ c̼ont̼a̼i̼ne̼r̼. K̼hi̼ ha̼i̼ x̼e̼ đ̼ế̼n gầ̼n nha̼u̼ t̼hì̼ x̼e̼ nà̼o c̼ũ̼ng l̼á̼c̼h s̼a̼ng p̼hí̼a̼ Đ̼ô̼ng, v̼a̼ c̼hạ̼m̼ nha̼u̼ ở̼ đ̼i̼ể̼m̼ gi̼ữ̼a̼. ngu̼yê̼n nhâ̼n c̼ụ̼ t̼hể̼ c̼hú̼ng t̼ô̼i̼ s̼ẽ̼ c̼ó̼ k̼ế̼t̼ l̼u̼ậ̼n s̼a̼u̼”̼ –̼ Đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ V̼õ̼ V̼ă̼n Đ̼ã̼i̼, T̼r̼ư̼ở̼ng C̼ô̼ng a̼n hu̼yệ̼n M̼ộ̼ Đ̼ứ̼c̼, t̼ỉ̼nh Q̼u̼ả̼ng ngã̼i̼ c̼ho b̼i̼ế̼t̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, k̼hoả̼ng 7̼h s̼á̼ng, x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ 1̼6̼ c̼hỗ̼ m̼a̼ng b̼i̼ể̼n s̼ố̼ 5̼1̼D̼-̼0̼3̼7̼.2̼7̼ d̼o t̼à̼i̼ x̼ế̼ hồ̼ D̼u̼y T̼há̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼hi̼ể̼n c̼hạ̼y t̼ừ̼ B̼ì̼nh Đ̼ị̼nh r̼a̼ Q̼u̼ả̼ng ngã̼i̼, đ̼ế̼n đ̼ọ̼a̼ đ̼ư̼ờ̼ng t̼r̼á̼nh Q̼L̼1̼A̼ q̼u̼a̼ đ̼ị̼a̼ p̼hậ̼n hu̼yệ̼n M̼ộ̼ Đ̼ứ̼c̼, t̼ỉ̼nh Q̼u̼ả̼ng ngã̼i̼ v̼a̼ c̼hạ̼m̼ m̼ạ̼nh v̼ớ̼i̼ x̼e̼ c̼ont̼a̼i̼ne̼r̼ b̼i̼ể̼n k̼i̼ể̼m̼ s̼oá̼t̼ 5̼1̼D̼-̼1̼5̼1̼.4̼5̼ c̼hạ̼y hư̼ớ̼ng ngư̼ợ̼c̼ l̼ạ̼i̼.Hầ̼u̼ hế̼t̼ c̼á̼c̼ nạ̼n nhâ̼n l̼à̼ s̼ư̼ t̼hầ̼y t̼hu̼ộ̼c̼ gi̼á̼o hộ̼i̼ P̼hậ̼t̼ gi̼á̼o t̼ỉ̼nh B̼ì̼nh Đ̼ị̼nh, t̼ừ̼ T̼P̼ Q̼u̼y nhơ̼n r̼a̼ Q̼u̼ả̼ng ngã̼i̼ d̼ự̼ l̼ễ̼ c̼ú̼ng c̼hù̼a̼ ở̼ hu̼yệ̼n S̼ơ̼n T̼ị̼nh.Cú̼ t̼ô̼ng m̼ạ̼nh, k̼hi̼ế̼n x̼e̼ c̼ont̼a̼i̼ne̼r̼ l̼a̼o x̼u̼ố̼ng r̼u̼ộ̼ng, hư̼ hỏ̼ng p̼hầ̼n đ̼ầ̼u̼, x̼e̼ k̼há̼c̼h ná̼t̼ p̼hầ̼n đ̼ầ̼u̼ hư̼ hỏ̼ng nặ̼ng.V̼ụ̼ t̼a̼i̼ nạ̼n k̼hi̼ế̼n 3̼ ngư̼ờ̼i̼ c̼h.ế̼t̼ (̼2̼ ngư̼.ờ̼i̼ c̼hế̼t̼ t̼ạ̼i̼ c̼hỗ̼, 1̼ ngư̼ờ̼i̼ t̼.ử̼ v̼.ong t̼ạ̼i̼ B̼V̼)̼ v̼à̼ 1̼0̼ ngư̼ờ̼i̼ b̼ị̼ t̼hư̼ơ̼ng nặ̼ng. T̼ấ̼t̼ c̼ả̼ n.ạ̼n nhâ̼n đ̼ề̼u̼ đ̼i̼ t̼r̼ê̼n x̼e̼ k̼há̼c̼h 1̼6̼ c̼hỗ̼.

C̼á̼c̼ nạ̼.n nhâ̼n b̼ị̼ t̼hư̼ơ̼ng đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ t̼ạ̼i̼ B̼V̼ hu̼yệ̼n M̼ộ̼ Đ̼ứ̼c̼ v̼à̼ B̼V̼ Đ̼a̼ k̼hoa̼ t̼ỉ̼nh Q̼u̼ả̼ng ngã̼i̼.
Bài viết cùng chuyên mục