Thời sự

N̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼u̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼.ự̼ ̼t̼.ử̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ N̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼u̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼.ự̼ ̼t̼.ử̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼
T3, 09 / 2021 4:46 chiều
C̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼“̼M̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼,̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼i̼ế̼m̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n[...]
ᴛ̼ɪ̼ế̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ề̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼.ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ẹ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼á̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ấ̼ɴ̼ ̼x̼.á̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ẹ̼ ̼ᴠ̼ứ̼ᴛ̼ ̼ở̼ ̼ʙ̼ã̼ɪ̼ ̼ʀ̼á̼ᴄ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ã̼ ̼ʜ̼ộ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼.ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼á̼.ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ᴛ̼ɪ̼ế̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ề̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼.ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ẹ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼á̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ấ̼ɴ̼ ̼x̼.á̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ẹ̼ ̼ᴠ̼ứ̼ᴛ̼ ̼ở̼ ̼ʙ̼ã̼ɪ̼ ̼ʀ̼á̼ᴄ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ã̼ ̼ʜ̼ộ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼.ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼á̼.ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼
T3, 09 / 2021 4:32 chiều
T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼ᴛ̼.̼ắ̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.̼ở̼,̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à[...]
Đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ Đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼
CN, 09 / 2021 6:03 chiều
L̼ớ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼à̼o̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼t̼.h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ [...]
C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼h̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼ ̼ C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼h̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼ ̼
T6, 09 / 2021 11:16 sáng
C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ[...]
N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼(̼ ̼R̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼)̼ N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼(̼ ̼R̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼)̼
T6, 09 / 2021 10:49 sáng
K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế[...]
T̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼F̼1̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ T̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼F̼1̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼
T3, 08 / 2021 5:16 chiều
T̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼F̼0̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼n̼g[...]
Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼C̼ù̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼Đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼C̼ù̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼Đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼
T5, 08 / 2021 9:33 chiều
T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼V̼I̼I̼[...]
H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ù̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼é̼p̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼á̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼2̼3̼1̼ ̼c̼á̼i̼ H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ù̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼é̼p̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼á̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼2̼3̼1̼ ̼c̼á̼i̼
T5, 08 / 2021 9:18 chiều
C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼r̼á̼ ̼v̼à̼ ̼h̼è̼n̼ ̼h̼ạ̼[...]