Trang chủ » Chưa được phân loại
21/01/2022 08:57

4

T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼L̼ò̼n̼g̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼b̼ị̼ ̼’̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼’̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼9̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼?̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼9̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼V̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼(̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼

̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼

Trung tá phân tích vụ bé 3 tuổi bị cha dượng đóng đinh vào đầu: Án tử hình là thỏa đáng! - Ảnh 1.

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼

̼P̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼3̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼2̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼”̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼”̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼a̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼á̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼h̼ẳ̼m̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼o̼i̼ ̼’̼n̼ú̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ồ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼g̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼

̼Nỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ ̼r̼ỉ̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼.̼

̼Đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼”̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼!̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼é̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼?̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼…̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼B̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼…̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼”̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

Trung tá phân tích vụ bé 3 tuổi bị cha dượng đóng đinh vào đầu: Án tử hình là thỏa đáng! - Ảnh 2.

H̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼…̼

̼T̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼õ̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼,̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼h̼ẳ̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼ú̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼”̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ề̼n̼;̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼:̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM